Wojewódzki
Inspektorat Farmaceutyczny
w Lublinie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Toyota Auris

utworzone przez | gru 19, 2019

image_pdfimage_print

Informacje


Data ogłoszenia2019-12-19
Termin składania ofert2020-01-03 12:00
TreśćLU-K.2613.3.2.2019

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego
1.      Nazwa i siedziba sprzedającego:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie
ul. Magnoliowa 4, 20- 143 Lublin
tel. fax  81 53-222-18, 81 53-222-19
e-mail: wif@wif.lublin.pl
 
2.      Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 03 stycznia 2020 r. o godz. 12:00 w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Lublinie, ul. Magnoliowa 4, 20- 143 Lublin.
 
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł. Dodatkowy przetarg ustny odbędzie się w dniu otwarcia ofert. 
 
3.      Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:
1) marka i typ pojazdu: samochód osobowy Toyota Auris,
2) nr rejestracyjny: LU2063J,
3) rok produkcji: 2008,
4) data pierwszej rejestracji: 22.07.2008 r., 
5) nr identyfikacyjny  pojazdu (VIN): SB1KV58E40E005619,
6) wskazania drogomierza: 118974 km według stanu na dzień 18 grudnia 2019 r.,
7) badanie techniczne ważne do 1 października 2020 r.,
8) rodzaj nadwozia: hatchback, 5-drzwiowy, 5- miejscowy,
9) rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (wtrysk),
10) pojemność/ moc silnika: 1598 cm3/91 kW (124 KM),
11) rodzaj skrzyni biegów: manualna,
12) rodzaj napędu: przedni,
13) kolor: szary,
14) wyposażenie dodatkowe: opony letnie (4 szt), felgi aluminiowe (4 szt).
 
4.      Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie ul. Magnoliowa 4, 20- 143 Lublin w dniach 19 grudnia 2019 r. – 03 stycznia 2020 r. w godzinach 8.00-14.00 (oprócz sobót i niedziel).
5.      Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 1790,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacać wyłącznie w formie gotówkowej w złotych polskich do dnia 03 stycznia 2020 r.  do godz. 11.45 w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Lublinie ul. Magnoliowa 4.
 
6.      Cena wywoławcza: 17900,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).
 
7.      Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 d) dowód wniesienia wadium,
e) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.
Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu
 
8.      Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki TOYOTA AURIS”.
Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz. 7.30-15.00, nie później jednak niż do dnia 03 stycznia 2020 r. do godz. 11.45 w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Lublinie ul. Magnoliowa 4, 20- 143 Lublin. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.
Termin związania ofertą: 14 dni
9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
10. Informacja o treści przepisów dotyczących wadium, wymaganych do zamieszczenia w ofercie  danych i oświadczeń oraz o warunkach odrzucenia oferty.
 
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Wymagane do zamieszczenia  w ofercie  dane i oświadczenia wskazano w ustępie 7 Ogłoszenia.
Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium bądź  nie zawiera wymaganych  danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia.
Do przetargu publicznego stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) oraz Regulaminu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Lublinie.
ZałącznikiFORMULARZ OFERTOWY – OŚWIADCZENIA
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY SAMOCHODU
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wybrana ofertaosoba fizyczna
Uzasadnienie wyboruDo przetargu przystąpił jeden oferent, który złożył ofertę na sumę 17910 zł (słownie: siedemnaście tys. dziewięćset dziesięć zł).
JednostkaWojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacjiKatarzyna Szafrańska
Data wytworzenia informacji19.12.2020
Osoba wprowadzająca informacjęKatarzyna Szafrańska
Dodano do BIP dnia19.12.2020

Adres

Lubomelska 1-3 piętro 7 i 8,
20-074 Lublin

Telefon

81 53-222-18
81 53-222-19

Fax

81 53-222-18 wew. 30
81 53-222-19 wew. 30

Email

sekretariat@wif.lublin.pl
wif@wif.lublin.pl

}

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

p

NIP: 712-21-34-260
REGON: 430101580

Delegura WIF w Zamościu
ul. Partyzantów 3
tel. 84 639 36 94

Delegatura WIF w Chełmie
ul. Plac Niepodległości 1
tel. 82 562 75 84

Delegatura WIF w Białej Podlaskiej
ul. Jatkowa 14
tel. 83 343 58 94

Logo Internetowego systemu aktów prawnych

W sprawie skarg, wniosków i petycji Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przyjmuje:
we wtorki od godz. 13:30 do godz. 15:15

Skip to content