1

Wojewódzki
Inspektorat Farmaceutyczny
w Lublinie

Inspektor farmaceutyczny – Delegatura WIF w Białej Podlaskiej –

Informacja o wyniku naboru : nie zatrudniono kandydatki/kandydata

Informacje


Jednostka Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie ul. Lubomelska 1-3, 20-074 Lublin
Data ogłoszenia: 22.08.2023
Termin składania dokumentów: 01-09-2023
Wymagane wykształcenie wyższe farmaceutyczne
Wymagania związane ze stanowiskiem: Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:                                                                      
  wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
staż pracy: co najmniej 5 lat zgodnie z kierunkiem wykształcenia,
 
–  pozostałe wymagania niezbędne:
·        znajomość przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o służbie cywilnej, aktów wykonawczych do powyższych ustaw oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
·        prawo wykonywania zawodu,
·        wiedza fachowa z dziedziny farmacji,
·        prawo jazdy kat. B używane w praktyce,
·        umiejętność obsługi komputera-pakietu MS Office,
·        umiejętność prawidłowego redagowania korespondencji urzędowej,
·        znajomość języka angielskiego,
·        posiadanie obywatelstwa polskiego,
·        korzystanie z pełni praw publicznych,
·        nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
·        w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
Wymagania dodatkowe:
·        komunikatywność,
·        umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pracy w zespole.
Zakres obowiązków ·        sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych podmiotów w zakresie jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych
·        pobieranie próbek do badań w celu zapewnienia ich właściwej jakości
·        sprawowanie nadzoru nad obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1 w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia
·        kontrolowanie stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie wymagań jakościowych
·        prowadzenie postępowań o udzielenie zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych, do badań klinicznych i naukowych preparatów zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe
·        opracowywanie planu kontroli oraz sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie realizacji planu kontroli
·        prowadzenie rejestru książek kontroli środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1
Wymagane dokumenty Wymagane dokumenty i oświadczenia:
–       CV i list motywacyjny,
–       kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
–       kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
–       kopia prawa wykonywania zawodu,
–       oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
–       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
–       oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwolub umyślne przestępstwo skarbowe,
–       oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
–       oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
Warunki pracy – praca w siedzibie Delegatury w Białej Podlaskiej przy ul. Jatkowa 14 na I piętrze, bez dostępu do windy osobowej
– Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Lublinie,
– budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– praca wiąże się z codzienną obsługą komputera przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych,
– wykonywanie zadań poza siedzibą urzędu związane jest z przeprowadzaniem kontroli na terenie województwa lubelskiego,
– dojazdy (kierowanie samochodem osobowym – kat. B) do miejsc kontroli znajdujących się na terenie województwa lubelskiego;
– kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu i związany z tym stres.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest niższy niż 6%
Miejsce składania dokumentów dokumenty należy złożyć do: 01-09-2023
decyduje data: wpływu oferty do urzędu
W formie papierowej z dopiskiem „ogłoszenie nr 125303”
– miejsce składania dokumentów:
   Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie
   ul. Lubomelska 1-3
   20-074 Lublin
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji Krzysztof Szantyka
Data wytworzenia informacji 2023-08-22
Osoba wprowadzająca informację Krzysztof Szantyka
Dodano do BIP dnia 2023-08-22