Wojewódzki
Inspektorat Farmaceutyczny
w Lublinie

Deklaracja dostępności

image_pdfimage_print

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 06-12-2016.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.08.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • 1.1.1 Treść nietekstowa
  Treści umieszczane na stronie mogą nie zawierać opisów alternatywnych bądź mogą być uzupełniane automatycznie (w wyniku działania oprogramowania), generując niepotrzebne informacje.
 • 1.3.1 Informacje i relacje
  Portal jest coraz to ulepszany pod kątem semantyki oraz hierarchii kodu HTML. Istnieją jednak pewne nieprawidłowości, które staramy się bieżąco wykluczać.
 • 1.4.12 Odstępy w tekście
  Oprogramowanie jest ciągle rozwijane celem uzyskania większej dostępności. Na chwilę obecną użytkownik może zmienić rozmiar czcionki, natomiast operacje dotyczące wysokości linii czy też zmiany odstępu są na ten moment wprowadzane do funkcjonalności systemu.
 • 3.2.2 Podczas wprowadzania danych
  System wyszukuje informacje natychmiast po wpisaniu danych. Usprawnienia oprogramowania mają na uwadze wprowadzenie formy ostrzeżenia o zmianie, zanim odwiedzający zacznie korzystać z komponentu.
 • 4.1.1 Parsowanie
  Ze względu na użycie oprogramowania, kod HTML może posiadać błędy powstałe w wyniku automatyzacji pewnych działań podejmowanych na stronie internetowej.
 • 4.1.3 Komunikaty o stanie
  Użytkownik otrzymuje informacje na temat wyświetlenia komunikatu na stronie z niepełnym wykorzystaniem znaczników ARIA.

Oświadczenie sporządzono dnia: . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Szantyka adres poczty elektronicznej: krzysztof.szantyka@wif.lublin.pl . (wif@wif.lublin.pl) Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 81 532 22 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Plik źródłowy

Plik Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
plan działania WIF Lublin Krzysztof Szantyka 72 KB 208
Tekst łatwy do czytania (etr) Krzysztof Szantyka 62 KB 200
Tekst odczytywalny maszynowo Krzysztof Szantyka 65 KB 359

Adres

Lubomelska 1-3 piętro 7 i 8,
20-074 Lublin

Telefon

81 53-222-18
81 53-222-19

Fax

81 53-222-18 wew. 30
81 53-222-19 wew. 30

Email

sekretariat@wif.lublin.pl
wif@wif.lublin.pl

}

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

p

NIP: 712-21-34-260
REGON: 430101580

Delegura WIF w Zamościu
ul. Partyzantów 3
tel. 84 639 36 94

Delegatura WIF w Chełmie
ul. Plac Niepodległości 1
tel. 82 562 75 84

Delegatura WIF w Białej Podlaskiej
ul. Jatkowa 14
tel. 83 343 58 94

Logo Internetowego systemu aktów prawnych

W sprawie skarg, wniosków i petycji Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przyjmuje:
we wtorki od godz. 13:30 do godz. 15:15

Skip to content